loc than hoat tinh Archive

Thiết bị lọc than carbon

Than hoạt tính (Activated Carbon) có thành phần chủ yếu là Carbon, được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt …